Uzbek SSR. Chairman of the Council of Ministers of the USSR Nikolai Ryzhkov meets with people of Fergana region after pogroms. Photo TASS / V. Yusupov; Sh. Alimov; V. Leshchenko

”Á·ÂÍÒ͇ˇ ——–. œ‰Ò‰‡ÚÂθ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ ———– ÕËÍÓÎ‡È »‚‡Ìӂ˘ –˚ÊÍÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÊËÚÂΡÏË ‘Â„‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÏÂÒÚ Ôӯ‰¯Ëı ÔÓ„ÓÏÓ‚. ‘ÓÚÓ ¡.fiÒÛÔÓ‚‡, ÿ.¿ÎËÏÓ‚‡ Ë ¬.À¢ÂÌÍÓ /‘ÓÚÓıÓÌË͇ “¿——/.