ITAR-TASS: UZBEK SSR. Meskhetian Turks appear to be victims of clashes in Fergana valley. (Photo ITAR-TASS / Andrei Solovyev)

”Á·ÂÍÒ͇ˇ ——–. “ÛÍË-ÏÂÒıÂÚË̈˚ – ÊÂÚ‚˚ ÔÓ„ÓÏÓ‚ ‚ ‘Â„‡ÌÒÍÓÈ ‰ÓÎËÌÂ. ‘ÓÚÓ ¿Ì‰¡ —ÓÎÓ‚¸Â‚‡ /‘ÓÚÓıÓÌË͇ “¿——/.